Agenda Ledenvergadering

Beste mensen,

Hierbij nodig ik jullie uit voor de jaarvergadering op maandag 3 maart a.s.

Deze vergadering zal gehouden worden in het clubgebouw van P.V.”Het Westen” Korftlaan 1a Delft

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening

2. Goedkeuring notulen van 3 februari

3. Jaarverslag van de secretaris

4. Verslag kascontrolecommissie

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Begroting 2020

7. Bestuursverkiezing, de voorzitter (Leen) en de ringencommissaris  (Leo) zijn aftredend en herkiesbaar

8. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

9. Bespreking beleid van het bestuur door de voorzitter

10. WTT en rondvraag

11. Als er tijd over is, praten over de kweek tot nu toe.

12. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Hans Cenin

Contributie 2020  LET OP !!!  Voor de leden die hun contributie nog niet hebben voldaan, je kunt het over maken op rekeningnummer NL77INGB0002903881 t.n.v. Vogelvereniging de Rode Kardinaal Delft.

De contributie is bedraagt € 40,00